Rezerwacja 22 828 93 03

Newsy

Konkurs Oscarowy w Atlanticu!

2021-04-25

Kochani, kina zamknięte, ale to nie oznacza, że przestaliśmy myśleć o filmach! Dlatego zapraszamy was do wzięcia udziału w konkursie Oscarowym! Zasady są proste:

  • do 25 kwietnia typujecie laureatów Oscarów 2021
  • 5 osób, które poprawnie wytypuje najwięcej laureatów otrzyma od nas filmowe upominki

Ankieta konkursowa dostępna jest  tutaj

***
Regulamin

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Instytucja Filmowa „Max-Film” S.A. , ul. Panieńska 11, 03-704 Warszawa, NIP: 525-000-58-57
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi w ankiecie konkursowej.
2. Konkurs trwa od 25.03.2021 roku do 25.04.2021 roku do godziny: 23:59.
3. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 28.04.2021 roku na stronie www.kinoatlantic.com oraz na fanpage'u kina Atlantic na facebooku: https://www.facebook.com/atlantickino.
4. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na wytypowaniu laureatów Oscarów 2021 poprzez zaznaczenie swoich kandydatów w ankiecie konkursowej.
2. W konkursie zostanie wybranych 5 zwycięzców, którzy wytypują poprawnie najwięcej laureatów Oscarów 2021.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail.

Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest: zestaw upominków filmowych.
2. Nagrodę można odebrać osobiście w kinie Atlantic w Warszawie lub może zostać przesłana pocztą.
3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 25.05.2021 roku. Po tym terminie nagroda traci ważność.
4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy stronie www.kinoatlantic.com oraz na fanpage'u kina na facebooku: https://www.facebook.com/atlantickino.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Oscarowy w Atlanticu
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.